fbpx

Rezervacijos taisyklės

SAULĖS ELEKTRINĖS REZERVAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės nustato Bendrovės įrengiamų saulės elektrinių įrengimo rezervavimo Svetainėje tvarką, Bendrovės ir Kliento teisės ir įsipareigojimus bei atsakomybę.
 2. Taisyklėse naudojamos pagrindinės sąvokos:
  2.1. Taisyklės – šios saulės elektrinių įrengimo rezervavimo taisyklės;
  2.2. Bendrovė – UAB „Tenergija“, juridinio asmens kodas 304990403, buveinės adresas Gedimino pr. 20, 01103 Vilnius, banko sąskaitos numeris: LT287180300036467304;
  2.3. Klientas – asmuo, pageidaujantis rezervuoti Saulės elektrinės įrengimą Svetainėje;
  2.4. Saulės elektrinės įrengimas – saulės elektrinės įranga ir rangos darbai, kuriuos Klientas išsirinko Svetainėje ir pageidauja rezervuoti;
  2.5. Svetainė – Bendrovės interneto svetainė www.t-energy.lt;
  2.6. Rezervacija – Kliento duomenų suvedimas į Svetainėje pateiktą anketą ir išankstinis Saulės elektrinės įrengimo užsakymas, patvirtinantis Kliento pirmumo teisę įsigyti pasirinktą Saulės elektrinės įrengimą per rezervacijos terminą;
  2.7. Rezervacijos mokestis – Kliento Bendrovei mokamas mokestis už Saulės elektrinės įrengimo Rezervaciją.

II. SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO REZERVAVIMO SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

 1. Saulės elektrinės įrengimo rezervavimo sutartis sudaroma tokia tvarka:
  1.1. Klientas Svetainėje turi pasirinkti Saulės elektrinės įrengimą ir šalia jo aprašymo paspausti nuorodą „Rezervuoti“;
  1.2. Atsidariusiame naujame lange yra pateikiamos Saulės elektrinės įrengimo rezervavimo taisyklės ir kitos pirkimo-pardavimo sąlygos. Klientas paspausdamas nuorodą „Patvirtinti“ patvirtina, kad susipažino ir besąlygiškai sutinka su nurodytomis Taisyklėmis ir kitomis Saulės elektrinės įrengimo pirkimo-pardavimo sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis.
 2. Rezervacijos sutarties sudarymas patvirtinamas elektroniniu laišku, kurį Bendrovė išsiunčia Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu.
 3. Klientas už Rezervaciją įsipareigoja sumokėti Rezervacijos mokestį pavedimu į Taisyklėse nurodytą Bendrovės banko sąskaitą per 1 (vieną) darbo dieną nuo Rezervavimo sutarties patvirtinimo. Nesumokėjus rezervavimo mokesčio per nurodytą terminą, Rezervavimo sutartis automatiškai netenka galios ir laikoma nesudaryta.
 4. Bendrovė, gavusi Rezervacijos mokestį, per 1 (vieną) darbo dieną susisieks su Klientu dėl jo pasirinkto Saulės elektrinės įrengimo rangos sutarties sudarymo.
 5. Rezervacijos terminas yra 5 (penkios) kalendorinės dienos. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rezervavimo mokesčio įskaitymo į Bendrovės sąskaitą dienos ir pasibaigia suėjus terminui.

III. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Klientas turi teisę:
  1.1. Rezervuoti pageidaujamą įsigyti Saulės elektrinės įrengimą šiose Taisyklėse ir Svetainėje nustatyta tvarka;
  1.2. Klientas, sumokėjęs Rezervavimo mokestį, įgyja pirmumo teisę įsigyti rezervuotą Saulės elektrinės įrengimą per 5 kalendorines dienas nuo Rezervavimo mokesčio sumokėjimo dienos;
  1.3. Neatlygintinai pakeisti rezervuotą Saulės elektrinės įrengimą į kitą Svetainėje pasirinktą Saulės elektrinės įrengimą likusiam Rezervacijos termino laikui. Tokiu atveju Rezervacijos terminas nėra pratęsiamas. Pakeisti Rezervaciją galima susisiekus su Bendrovės darbuotojais Svetainėje nurodytais telefonais ar el. paštu.
 2. Klientas įsipareigoja:
  2.1. Teisingai nurodyti savo duomenis rezervacijos anketoje. Bendrovė neatsako už neteisingai pasirinktą Saulės elektrinės įrengimą, nei už klaidingai Kliento nurodytus kitus duomenis;
  2.2. Rezervuojant Saulės elektrinės įrengimą sumokėti Rezervavimo mokestį;
  2.3. Rezervuojant Saulės elektrinės įrengimą, laikytis šių Taisyklių.
 3. Bendrovė turi teisę:
  3.1. Bet kuriuo metu ir neįspėjus Kliento laikinai sustabdyti arba nutraukti Saulės elektrinės įrengimo rezervavimo internetu paslaugos teikimą;
  3.2. Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, apie jų pakeitimą paskelbdama Svetainėje.
 4. Bendrovė įsipareigoja:
  4.1. Šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka sudaryti Klientui galimybę rezervuoti internetu pageidaujamą įsigyti Saulės elektrinės įrengimą;
  4.2. Neperleisti Kliento rezervuoto Saulės elektrinės įrengimo jokiam kitam pirkėjui tol, kol galioja Rezervacija;
  4.3. Sumokėjus Rezervacijos mokestį ir gavus patvirtinimą, Bendrovė įsipareigoja nekeisti rezervuoto Saulės elektrinės įrengimo kainos;
  4.4. Klientui pasinaudojus pirmumo teise įsigyti rezervuotą Saulės elektrinės įrengimą, Bendrovė rezervavimo mokestį užskaito kaip dalį rezervuoto Saulės elektrinės įrengimo kainos.

IV. REZERVAVIMO MOKESTIS IR JO MOKĖJIMO TVARKA

 1. Vieno Saulės elektrinės įrengimo rezervavimo mokestis yra 300 EUR (trys šimtai eurų).
 2. Klientui neįsigijus rezervuoto Saulės elektrinės įrengimo, t. y. nepasirašius rezervuoto Saulės elektrinės įrengimo rangos sutarties per Rezervacijos galiojimo terminą, rezervacija anuliuojama, o rezervavimo mokestis nėra sugrąžinamas Klientui.
 3. Jeigu iki Rezervavimo mokesčio iš Kliento gavimo dienos, kitas Klientas anksčiau sumoka Rezervacijos mokestį už tą patį Saulės elektrinės įrengimą, Bendrovė įsipareigoja nedelsiant grąžinti Klientui sumokėtą Rezervacijos mokestį pavedimu į Kliento nurodytą banko sąskaitą.

V. ATSAKOMYBĖ

 1. Klientas visiškai atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis Saulės elektrinės įrengimo rezervavimo internetu paslauga. Bendrovė neatsako už padarinius, kurie atsirado dėl Kliento naudojimosi rezervavimo internetu paslauga sąlygų pažeidimų.
 2. Bendrovė neatsako už naudojimosi Saulės elektrinės įrengimo rezervavimo internetu paslaugos sutrikimus, kurie atsirado dėl naudojimosi Svetaine sutrikimų, jei tai įvyko ne dėl Bendrovės kaltės.
 3. Bendrovė neatsako už nesėkmingą Rezervacijos operaciją dėl Kliento kompiuterio asmeninių nustatymų.
 4. Pagal Bendrovės taisykles ir sąlygas, ir kiek leidžia įstatymai, Bendrovė bus atsakinga tik už tiesioginę žalą ar nuostolius, kuriuos Klientai patirs dėl Bendrovės su paslaugomis susijusių įsipareigojimų nesilaikymo. Kompensuotina nuostolių/žalos suma apribojama Kliento mokamo Rezervacijos mokesčio suma.

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 1. Klientas, manydamas, kad Bendrovė pažeidė savo įsipareigojimus, nurodytos šiose Taisyklėse, pirmiausia turi kreiptis į Bendrovę ir pareikšti savo reikalavimus. Jeigu Bendrovė netenkina Kliento reikalavimų, o Klientas mano, kad jo teisės pažeistos, Klientas savo reikalavimus Bendrovei pateikia raštu.
 2. Bendrovė privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Kliento reikalavimų gavimo dienos, pateikti Klientui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais (šių dokumentų kopijos pridedamos prie atsakymo Klientui).
 3. Jeigu Bendrovė nevykdo Kliento reikalavimo, pastarasis turi teisę kreiptis pagal kompetenciją į Klientų teises ginančias institucijas ar teismą.
 4. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Bendrovės buveinės adresą (sutartinis teismingumas).

VII. KITOS SĄLYGOS

 1. Svetainėje pažymėjęs, kad susipažino ir sutinka su taisyklėmis, Klientas pareiškia, kad suprato Taisyklėse pateiktas sąlygas, besąlygiškai su jomis sutinka, nelaiko jų diskriminuojančiomis ar suteikiančiomis Bendrovei pranašumą ir įsipareigoja vykdyti. Nepatvirtinus Taisyklių Svetainėje, Rezervacija negalima.
 2. Rezervuodamas Saulės elektrinės įrengimą, Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys patektų į Bendrovės duomenų bazę. Šie duomenys bus naudojami Bendrovės privatumo politikoje nustatyta tvarka Rezervavimo procedūrai įvykdyti iki galo. Rinkodaros tikslams šie duomenys gali būti naudojami tik jeigu Klientas su tuo sutinka. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos ir užtikrinti, kad gauta informacija nepatektų tretiesiems asmenims, išskyrus LR įstatymų numatytas išimtis.

VIII. PRIVATUMO POLITIKA

 1. Bendrovė užtikrina Kliento kaip duomenų subjekto teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.
 2. Klientas patvirtina, kad suteikia Bendrovei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Bendrovei lankydamasis Svetainėje ir naudodamasis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
 3. Bendrovė įsipareigoja informacijos apie Klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius su Kliento užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias paslaugas.

T-ENERGY

KONTAKTAI

Turite klausimų? O gal pasiūlymų? Kažkas neveikia? Tuomet prašome susisiekti.

T-Energy Vilnius

Gedimino pr. 20, 01103 Vilnius

WORKLAND

Tel. 8 687 08571

T-Energy Kaunas

Karaliaus Mindaugo pr. 37, 44307

WORKLAND

Tel. 8 641 08960